ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η πλοήγηση σε αυτόν τον Ιστότοπο διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής αναφερόμενοι ως «Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης»). Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

1. Αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο www.classicscontest.gr (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Ιστότοπος»), τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Fromageries Bel Hellas Α.Ε. με έδρα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 5, Μελίσσια, Αττική (στο εξής αναφερόμενη ως BEL) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή:

- των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης και

- της πολιτικής του Ιστοτόπου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όταν περιηγείστε σε αυτόν τον Ιστότοπο, θεωρείται ότι, υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Χρήστης»), έχετε γνώση τόσο των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω όσο και των ειδικών προϋποθέσεων που αφορούν στη συμμετοχή στη διαδικασία instant win για τη διεκδίκηση των δώρων του Διαγωνισμού και ότι τις αποδέχεστε χωρίς καμία επιφύλαξη.

2. Όροι και Προϋποθέσεις πρόσβασης στον Ιστότοπο

Εξαιρουμένου του κόστους σύνδεσης στο Διαδίκτυο, η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου είναι δωρεάν και δεν υπόκειται σε καμία απαίτηση χρηματικής συνδρομής. Η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου απαιτεί προηγούμενη εγγραφή.

Η BEL διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, οι οποίες τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για τον Χρήστη. Επίσης, η BEL διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να τροποποιεί το περιεχόμενο ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος αυτού του Ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη. Η BEL δεν υπέχει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις αυτές.

Η περιήγηση ανήλικων Χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο και η συμμετοχή τους σε οποιουσδήποτε σχετικούς διαγωνισμούς ισχύει υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του γονέα(ων) τους ή του ασκούντος(ων) τη γονική μέριμνα ή, ελλείψει αυτών, του νόμιμου κηδεμόνα(ων) τους. Συνεπώς, κάθε ανήλικος Χρήστης θεωρείται ότι χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και συμμετέχει υπό τον έλεγχο και με τη συγκατάθεση του γονέα(ων) του ή του ασκούντος(ων) τη γονική μέριμνα ή, ελλείψει αυτών, του νόμιμου κηδεμόνα(ων) του. Η BEL διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απόδειξη της άδειας του γονέα(ων) ή του ασκούντος(ων) τη γονική μέριμνα ή, ελλείψει αυτών, του νόμιμου κηδεμόνα(ων) και, συγκεκριμένα, μέσω εξουσιοδότησης. Η BEL διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτόματα τη συμμετοχή ενός ανήλικου Χρήστη σε περίπτωση έλλειψης της εν λόγω εξουσιοδότησης.

3. Σκοπός του Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος προσφέρει την ευκαιρία στους χρήστες να διεκδικήσουν ένα από τα 300 instant win δώρα του Διαγωνισμού «Back to School Heroes 2022» και να μπουν στην κλήρωση για μια VIP διαμονή στην Disneyland Paris αλλά και να κερδίσουν δωρεάν σετ από ψηφιακά παιχνίδια και δραστηριότητες τα οποία μπορούν να «κατεβάσουν» την ίδια στιγμή στην συσκευή τους και να τα εκτυπώσουν όποτε επιθυμούν.

4. Χρήση του Ιστότοπου

• Πρόσβαση:

Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- Σύνδεση στον Ιστότοπο www.classicscontest.gr μέσω Διαδικτύου ή πρόσβαση σε αυτόν από τη σελίδα «La Vache Qui Rit Greece» ή «Babybel Greece» στο Facebook και στο Instagram μέσω σύνδεσης σε προσωπικό λογαριασμό.

- Σάρωση ενός Κωδικού QR που υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό «Back to School Heroes 2022».

Η πρόσβαση στις λειτουργίες του Ιστότοπου δεν απαιτεί τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τον Χρήστη. Ο Χρήστης θα αποκτά αυτόματα πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες (στο εξής αναφερόμενες ως «Λειτουργίες»):

- Ευκαιρία να συμμετάσχει στον instant win διαγωνισμό συμπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία που ζητούνται στη σχετική φόρμα συμμετοχής.

- Ευκαιρία να παίξει κερδίσει έπειτα από σχετική κλήρωση μια VIP διαμονή στην Disneyland Paris.

5. Δέσμευση και ευθύνη της BEL

• Αξιοπιστία των πληροφοριών:

Η BEL μεριμνά στον μέγιστο βαθμό και εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές για τη διάδοση ποιοτικών πληροφοριών στον Ιστότοπο.

Ωστόσο, η BEL δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Η BEL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία χρήστη ή τρίτου λόγω πληροφοριών που χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή/και που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

• Πρόσβαση στον Ιστότοπο:

Η BEL δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο είναι πάντοτε εφικτή.

Ωστόσο, η BEL αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση δυσκολιών κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή διακοπών στη σύνδεση, ανεξαρτήτως αιτίας.

Η BEL δεν θα θεωρείται υπαίτια για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και στον ιστότοπο(ους) των συνεργατών της ή, στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, ζημίας, καταστροφής ή παρουσίας ιών που μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστικό εξοπλισμό ή/και της παρουσίας ιών στον Ιστότοπό της. Αναγνωρίζετε πως έχετε ελέγξει ότι το σύστημα του υπολογιστή σας δεν περιέχει οποιονδήποτε ιό και ότι βρίσκεται σε άψογη κατάσταση λειτουργίας.

Διανομή ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής επιστολής:

Η BEL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την καθυστέρηση, απώλεια ή πλημμελή διανομή μιας ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής επιστολής (e-mail), ούτε για το εάν εστάλη ή όχι σε εσφαλμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.

• Σύνδεσμοι σε ιστότοπους:

Ο Ιστότοπος παρέχει πρόσβαση σε εξωτερικούς ιστότοπους συνεργατών, μέσω συνδέσμων ή μέσω της ενσωμάτωσης περιεχομένου συνεργατών στον Ιστότοπο.

Παρόλο που η επιλογή των συνδέσμων προς εξωτερικούς ιστότοπους έχει γίνει με φροντίδα και προσοχή, η BEL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών ιστότοπων. Η BEL δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που προκύπτει από ή διατίθεται σε ή από τους εν λόγω εξωτερικούς ιστότοπους.

Η BEL δεν είναι υπαίτια για τις πράξεις ή πιθανές παραλείψεις των εξωτερικών συνεργατών της.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυστηρά προσωπικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε χρήση η οποία πραγματοποιείται για εμπορικό ή άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

Επιπλέον, τα στοιχεία που υπάρχουν στον Ιστότοπο προστατεύονται από τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τις συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν διατάξεις σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου του Ιστοτόπου, αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου ή/και παρουσίασή του στο κοινό/ αναμετάδοση για οποιαδήποτε χρήση πέραν της ιδιωτικής, απαγορεύεται αυστηρά και θα συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες για τον δράστη. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως της διαδικασίας και του μέσου αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό ή/και τροποποίησης του περιεχομένου και ανεξαρτήτως της διάρκειάς της.

Παρομοίως, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είτε αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της BEL είτε η BEL έχει δικαίωμα χρήσης αυτών. Συνεπώς, οποιαδήποτε αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της BEL απαγορεύεται αυστηρά.

Γενικά, η BEL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από την απαγορευμένη χρήση των πληροφοριών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που παρέχεται στον Ιστότοπο.

7. Παροχή βοήθειας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την BEL στο τηλέφωνο 210-2851593-4 (τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.) ή με προσωπικό μήνυμα στις σελίδες της BEL στο Facebook: Babybel Greece ( https://www.facebook.com/BabybelGreece ) ή La Vache qui Rit Greece ( https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitGreece ).

8. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Ο Ιστότοπος διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων της Αθήνας.